فرح برازنده


  

مديريت پورتال
مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
رشته و مقطع تحصیلی :لیسانس مامایی
سمت :کارشناس پورتال ونرم افزار کتابخانه
شماره تماس: 47432223480فایلهای پیوست

فاطمه علي محمدي

رشته ومقطع تحصیلی:لیسانس کتابداری واطلاع رسانی
سمت:کارشناس فهرستنویسی
شماره تماس : 47432223480

نصرت الله چترسحر

رشته ومقطع تحصیلی:لیسانس علوم سیاسی
سمت:کارشناس واحد امانت
شماره تماس : 47432223480

الهام داوديان

رشته ومقطع تحصیلی :فوق لیسانس میکروب شناسی
سمت :کارشناس نمایه سازی پایان نامه ها
شماره تماس: 47432223480

پروانه رنجبر

رشته ومقطع تحصیلی :فوق لیسانس علم اطلاعات ودانش شناسی
سمت :کارشناس مسئول علم سنجی
شماره تماس: 47432223480

طاهره هواسي

رشته ومقطع تحصیلی : فوق لیسانس علم اطلاعات ودانش شناسی
سمت :کارشناس کتابخانه دیجیتال، مسئول كتابخانه ديجيتال پزشكي
شماره تماس: 47432223480

فرح برازنده

مديريت پورتال
مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
رشته و مقطع تحصیلی :لیسانس مامایی
سمت :کارشناس پورتال ونرم افزار کتابخانه
شماره تماس: 47432223480


كتابخانه بيمارستان مصطفي خميني

كتابخانه بيمارستان مصطفي خميني

كتابخانه پزشكي

كتابخانه پزشكي

كتابخانه بيمارستان امام

كتابخانه بيمارستان امام

كتابخانه دندانپرشكي

كتابخانه دندانپرشكي

فهرست