1)

استانداردهاي ابرداده اي

پديدآور:
ناشر: چاپار
سال نشر: 1388
1399/12/12
2)

ابرداده براي مديريت و بازيابي اطلاعات

پديدآور: هينز، ديويد
ناشر: چاپار
سال نشر: 1390
1399/12/12
فهرست