1)

داده كاوي در علم اطلاعات و دانش شناسي : مفاهيم و كاربرد

پديدآور: قاضي زاده ،حميد
ناشر: چاپار
سال نشر: 1395
1399/12/12
فهرست