دكتر عباس ميرزايي


مدیر کتابخانه
نام و نام خانوادگی:سید عباس میرزایی

مدرک تحصیلی: دکتراي بهداشت محیط

سمت: مدیریت اطلاع رسانی و منابع علمی

پست الکترونیکی:mirzaee.seyyed@gmail . com


فهرست