دكتر عباس ميرزايي


مدير كتابخانه
نام و نام خانوادگي:سيد عباس ميرزايي

مدرك تحصيلي: دكتراي بهداشت محيط

سمت: مديريت اطلاع رساني و منابع علمي

پست الكترونيكي:mirzaee.seyyed@gmail . com


فرح برازنده

فرح برازنده
مديريت پورتال
مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
سمت : كارمند


فهرست